کارخانه های تولید عطا در مورد مسئله ساحل عاج ایستاده