ظرفیت هوا 500 کیلوگرم در ساعت به فروش آفریقای جنوبی