خرد کردن تامین کنندگان تولید کننده دستگاه در ممنوعیت