چگونه می توانم آنها سخت کار کردن فسفات در توپ میلیون