هنگامی که گچ در سنگ کلینکر اضافه شده است چه اتفاقی می افتد